logoigodlo
Vector.png

Misja


Tworzymy dziecku warunki do spostrzegania pozytywnego obrazu siebie i świata. Uczymy wrażliwości i uczciwości w kontaktach z innymi oraz odróżniania dobra od zła we wszystkich sferach i dziedzinach życia. Dajemy wsparcie dziecku i jego rodzinie w procesie wychowania i przygotowania do podjęcia nauki w szkole.

Szczegółowe założenia misji:

1. Jesteśmy przedszkolem przyjaznym dziecku.

2. Każde dziecko w naszym przedszkolu od pierwszych dni pobytu może liczyć na pełną akceptację, zrozumienie i wsparcie w budowaniu poczucia własnej wartości i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

3. Skupimy się przede wszystkim na możliwościach naszych wychowanków, przekazując im wiedzę i kształcąc kompetencje przydatne zarówno obecnie jak i w przyszłości.

4. Wspomagamy dziecko w jego rozwoju poprzez rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, a także otaczamy opieką dzieci z różnego rodzaju trudnościami i deficytami

5. Nasze przedszkole skutecznie przygotowuje dzieci do twórczego rozwiązywania problemów.

6. Tworzymy warunki do wyzwalania aktywności społecznej u dzieci oraz do kształtowania postaw prospołecznych i proekologicznych.

7. Wdrażamy dzieci do zachowań społecznie akceptowanych opartych na wartościach takich jak: miłość, dobro, piękno, prawda, szacunek.

8. Kształtujemy u dzieci poczucie przynależności i dumy narodowej.

9. Poszerzamy kompetencje w zakresie sprawnej komunikacji na różnych płaszczyznach: nauczyciel-dziecko, nauczyciel-rodzic, rodzic-dziecko.

Każde dziecko jest dla nas ważne! Zrobimy wszystko, aby czuło się akceptowane i bezpieczne oraz pomożemy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat. Tolerujemy tylko pozytywne zachowania i wspieramy każdego przedszkolaka w jego rozwoju na miarę jego możliwości. Pragniemy, w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Wizja


Przedszkole stwarza optymalne warunki do harmonijnego rozwoju dziecka między innymi poprzez bezpośredni kontakt ze środowiskiem społecznym, kulturowym i przyrodniczym oraz poprzez szeroko stosowane metody aktywne i innowacje pedagogiczne . Zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości. Placówka jest otwarta na oczekiwania , potrzeby dzieci i rodziców, traktuje rodziców jako równoprawnych partnerów, wspiera ich w procesie wychowawczym. Współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia działań wychowawczo-dydaktycznych. Podejmuje współpracę ze środowiskiem lokalnym, z różnymi instytucjami w celu podniesienia jakości pracy przedszkola oraz promocji przedszkola w lokalnym środowisku.

Szczegółowe założenia wizji:

1. Dzieci opuszczające nasze przedszkole są otwarte, twórcze i spontaniczne. Znają swoje możliwości i radzą sobie w sytuacjach trudnych, są dobrze przygotowane do obowiązku szkolnego i osiągają sukcesy.

2. Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzone jest na wysokim poziomie, z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz ze szczególnym uwzględnieniem realizacji treści moralno-społecznych, duchowych, przyrodniczych i kulturowych.

3. Nauczycielki poszukują nowatorskich rozwiązań w swojej pracy, wspólnie wymieniają myśli i pomysły, chętnie dzielą się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z pracownikami przedszkola i rodzicami.

4. Nasze przedszkole współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym dla dobra dzieci. Organizuje przedsięwzięcia na rzecz lokalnego środowiska, promując swoje działania oraz promując otwartość przedszkola wobec rodziców i potencjalnych „klientów” , uczestniczy w imprezach środowiskowych. Jesteśmy rozpoznawalni i popularni w środowisku.

5. Przedszkole ma opracowany system pozwalający na dobry przepływ informacji między przedszkolem a rodzicami, na udzielenie wsparcia rodzicom w procesie wychowania oraz dobrą współpracę z rodzicami w celu ujednolicania oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych w przedszkolu i w domu. Rodzice angażują się w pracę przedszkola na rzecz wspólnego dobra ich własnych dzieci.

6. Przedszkole jest estetyczne, jasne, wyposażone w atrakcyjne zabawki i pomoce do zajęć. Sale zaaranżowane są do potrzeb: zabawy, nauki i odpoczynku. Dzieci korzystają z bezpiecznego, przedszkolnego placu zabaw wyposażonego w atrakcyjne urządzenia ogrodowe.

Cele koncepcji pracy przedszkola


1. Stworzenie optymalnych warunków do wspierania i realizacji wizji i misji przedszkola.

2. Współdziałanie z rodzicami we wszystkich obszarach pracy i działalności przedszkola.

3. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.

4. Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co jest dobre, a tym, co złe. 5. Organizowanie akcji charytatywnych celem kształcenia u dzieci wrażliwości i empatii.

6. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.

7. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych

8. Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

9. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.

10. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej).

11. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych oraz wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Szczegółowe założenia misji:

1. Jesteśmy przedszkolem przyjaznym dziecku.

2. Każde dziecko w naszym przedszkolu od pierwszych dni pobytu może liczyć na pełną akceptację, zrozumienie i wsparcie w budowaniu poczucia własnej wartości i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

3. Skupimy się przede wszystkim na możliwościach naszych wychowanków, przekazując im wiedzę i kształcąc kompetencje przydatne zarówno obecnie jak i w przyszłości.

4. Wspomagamy dziecko w jego rozwoju poprzez rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, a także otaczamy opieką dzieci z różnego rodzaju trudnościami i deficytami

5. Nasze przedszkole skutecznie przygotowuje dzieci do twórczego rozwiązywania problemów.

6. Tworzymy warunki do wyzwalania aktywności społecznej u dzieci oraz do kształtowania postaw prospołecznych i proekologicznych.

7. Wdrażamy dzieci do zachowań społecznie akceptowanych opartych na wartościach takich jak: miłość, dobro, piękno, prawda, szacunek.

8. Kształtujemy u dzieci poczucie przynależności i dumy narodowej.

9. Poszerzamy kompetencje w zakresie sprawnej komunikacji na różnych płaszczyznach: nauczyciel-dziecko, nauczyciel-rodzic, rodzic-dziecko.

Każde dziecko jest dla nas ważne! Zrobimy wszystko, aby czuło się akceptowane i bezpieczne oraz pomożemy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat. Tolerujemy tylko pozytywne zachowania i wspieramy każdego przedszkolaka w jego rozwoju na miarę jego możliwości. Pragniemy, w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Metody stosowane w przedszkolu


Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

1. Metody czynne

a) Metoda samodzielnego doświadczenia
b) Metoda kierowania własną działalnością dziecka
c) Metoda zadań stawianych dziecku
d) Metody ćwiczeń utrwalających

2. Metody oglądowe:

a) Obserwacja i pokaz
b) Osobisty przykład nauczyciela
c) Udostępnianie sztuki/dzieł plastycznych, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystycznie dzieła literackie, koncerty muzyczne.

3. Metody słowne:

a) Rozmowy
b) Opowiadania
c) Zagadki
d) Objaśnienia i instrukcje
e) Sposoby społecznego porozumiewania się
f) Metody żywego słowa.

4. Metody twórcze:

a) Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
b) Pedagogika zabawy Klanza
c) Opowieść ruchowa
d) Gimnastyka ekspresyjna R. Labana
e) Metoda K. Orfa
f) Gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów
g) Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
h) Matematyka dziecięca wg R. Gruszczyk-Kolczyńskiej
i) Metody aktywizujące
j) Relaksacja
k) Muzykoterapia
l) Technika mandali
m) Zabawy paluszkowe – dziecięce masażyki
n) Metoda twórczego myślenia „burza mózgów”.

Model absolwenta przedszkolaAbsolwent naszej placówki:

• Potrafi umiejętnie wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce
• Potrafi obcować w środowisku społeczno-przyrodniczym
• Jest twórczy
• Zna tradycje regionu i własnego kraju • Ma poczucie bycia członkiem wspólnoty narodowej
• Zna wybranych bohaterów narodowych
• Bada, eksperymentuje, wyciąga wnioski
• Cechuje się umiejętnością logicznego myślenia
• Jest empatyczny
• Jest prawdomówny
• Jest komunikatywny
• Jest dobrze rozwinięty fizycznie.

Programy i projekty realizowane w przedszkolu


1. Planeta dzieci – prawda, dobro, piękno w świecie wartości
Autor: Jolanta Wasilewska ISBN:978-83-02-18275-4

Innowacja pedagogiczna

2. Magia kodowania i odkodowywania dla najmłodszych
Autor: Ewa Lisicka

PROGRAMY WŁASNE

3. Wesoło się bawimy i poprawnie mówimy- program logopedyczny
Autorki: Ewa Krydzińska, Beata Gąsewicz

4. Trzymaj się prosto- program aktywności ruchowej
Autor: Beata Gasewicz

5. Przyroda bliżej nas- program ekologiczno-przyrodniczy z elementami j. angielskiego
Katarzyna Skarzyńska

6. Dziecko w świecie plastyki – program plastyczno-techniczny
Autor: Danuta Borowska

7. Roztańczone przedszkolaki – program zajęć muzycznych
Autor: Agnieszka Kożuchowska

8. W zdrowym ciele zdrowy duch – program gimnastyki korekcyjnej
Autor: Ewa Lisicka

9. Mali językoznawcy- program nauki j. angielskiego
Autor: Ewa Lisicka

10. Śpiewam, tańczę i gram, z muzyka na Ty – program zajęć muzycznych
Autor: Katarzyna Jaworska

11. Mali miłośnicy matematyki – program zajęć matematycznych
Autor: Aleksandra Brzezińska

12. Jestem już przedszkolakiem – program adaptacyjny
Autor: Marzanna Kupniewska

13. Mały artysta – program zajęć plastycznych
Autor: Anna Malec

14. Mówię poprawnie- program zajęć logopedycznych
Autor:Anna Malec

15. Mały teatr – program zajęć teatralnych
Autor: Ewelina Bronowska

16 Przedszkole malowane tęczą – program zajęć plastycznych
Autor:Katarzyna Majerska

PROJEKTY

1. 6 Gromada Zuchowa " Leśne Jagódki" - realizuje Katarzyna Jaworska.

2. "Cała Polska czyta dzieciom" -realizuja wszystkie nauczycielki ZMP

3." Skąd się biorą produkty ekologiczne" realizuje Katarzyna Jaworska

4" Czyste powietrze wokół nas" realizuje Agnieszka Kożuchowska i Danuta Borowska

5." Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami" realizuje Brzezińska Aleksandra

6." Z kulturą mi do twarzy" realizuje Brzezińska Aleksandra

7. " Mleczaki dzieciaki " realizuje Ewa Lisicka

meteor.png
star_bg.png